Katera chémie, Fakulta prírodných vied UKF Nitra

grafické abstrakty, digitalizácia schém, nákresov

S Katedrou chémie spolupracujeme už viac rokov predovšetkým na tvorbe grafických abstraktov, schém a grafov do vedeckých článkov, ktoré sú publikované vo významných karentovaných časopisoch