Reklamačný poriadok

 Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“). Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho dostupných na stránke predávajúceho: https://artlab.top alebo https://www.sashe.sk/ArtLab.

Predávajúcim je spoločnosť ArtLab, s.r.o., IČO: 51 321 700, so sídlom Kollárova 568/34, 917 01 Trnava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 41550/T a kupujúcim je spotrebiteľ, to znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  

Kupujúci môže v súvislosti s reklamáciou tovaru kontaktovať predávajúceho na adrese: ArtLab, s.r.o., Kollárova 568/34, Trnava 917 01, emailom: artlab@artlab.top, alebo telefonicky na čísle: 0903 221 224.

1. Záručné podmienky a záručná doba:

1.1   Pri prevzatí tovaru odporúčame dôkladne skontrolovať jeho stav ako aj samotný obal. Ak tovar vykazuje už pri jeho doručení zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu dodaný v poškodenom transportnom obale, kupujúci je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho.

1.2   Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.3   V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

1.4   V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme a skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar odporúčame poistiť.

2. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a práva kupujúceho súvisiace s týmito vadami:

2.1   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci za nezávadnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.2   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré ale priamo nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2.3 V závislosti od rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatní, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

2.4   Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, predávajúci, alebo ním poverená osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

        Všetky opravy riadne reklamovaných vád tovaru sú v záručnej dobe bezplatné.

3. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

3.1 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť osobne alebo poštou na adrese predávajúceho: ArtLab, s.r.o., Kollárova 568/34, 917 01 Trnava. Za účelom rýchlejšieho vybavenia reklamácie odporúčame spolu s reklamovaným tovarom zaslať aj doklad potvrdzujúci kúpu tovaru, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Predajca po prijatí reklamácie bezodkladne vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

3.2 .Reklamácie vrátane odstránenia namietaných vád tovaru musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3.3 Kupujúci je pri zasielaní tovaru predávajúcemu za účelom vybavenia reklamácie povinný postupovať s náležitou starostlivosťou, tovar zabaliť do vhodného obalu a v prípade, že ide o krehký tovar dôrazne odporúčame označiť ho príslušným symbolom. 

3.4 Po riadnom vybavení reklamácie vyzve predávajúci kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4. Alternatívne riešenie sporov

4.1   V prípade, ak kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný v znení dostupnom na stránke predávajúceho, ktorý ho môže kedykoľvek nahradiť jeho novým znením. Zverejnením novšieho reklamačného poriadku sa ruší platnosť jeho predchádzajúcej verzie.

Reklamačný protokol