Zásady ochrany osobných údajov

a informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov spoločnosti ArtLab s.r.o


Základné informácie

Prevádzkovateľom je spoločnosť ArtLab s.r.o., so sídlom Kollárova 568/34, Trnava 917 01, IČO: 51 321 700, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 41550/T, (ďalej aj ako „ArtLab“ alebo „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na tel. čísle 0903 221 22, emailom: artlab@artlab.top, alebo na adrese Kollárova 568/34, Trnava 917 01.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje predovšetkým priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) ale môže sa stať, že tieto údaje získa aj od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Z toho dôvodu tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia. Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Účel a dôvody spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje len v nevyhnutnom rozsahu, v súlade s nariadením, zákonom ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi z nasledovných dôvodov:

Plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov – Základným a hlavným dôvodom, pre ktorý Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje je skutočnosť, že sú potrebné k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ riadne splniť svoje zmluvné povinnosti a dodať Vám objednaný tovar a služby. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatváraní a plnení zmlúv o poskytovaní služieb, pri zabezpečovaní dodávky tovaru prostredníctvom externých dodávateľov a pod. Z tohto dôvodu sú Vaše osobné údaje Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania v záujme plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k zmluvnému plneniu zo strany Prevádzkovateľa.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Takouto zákonnou povinnosťou je napríklad vybavovanie reklamácií a vedenie účtovníctva Prevádzkovateľa. 

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vybavovania reklamácii je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich z osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a podobne). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe svojho oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je napríklad vedenie evidencie zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb, registrácia užívateľa a vedenie registrovaného účtu užívateľa príp. účinná obhajoba v prípade sporu.

Osobné údaje na účel vedenia evidencie obchodných partnerov a ich kontaktných osôb sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania za účelom riadneho výkonu činnosti Prevádzkovateľa.

Osobné údaje na účel registrácie užívateľa a vedenia účtu pre užívateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa pri prevádzkovaní e-shopu sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom, spočívajúci v uľahčení a zrýchlení nákupu užívateľa.

Osobné údaje na účel účinnej obhajoby Prevádzkovateľa v prípade sporu s jeho obchodnými partnermi sú Prevádzkovateľom spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v rámci nevyhnutnosti ich spracúvania za účelom zabezpečenia účinnej a zákonnej obhajoby prevádzkovateľa v prípade vzniku sporu s treťou osobou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom, spočívajúci v umožnení zákonnej obrany Prevádzkovateľa v prípade sporu s jeho klientom.

Vybavovanie žiadostí a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb - Prevádzkovateľ môže, v prípade ak dôjde k uplatneniu nárokov Dotknutých osôb spracúvať ich osobné údaje aj za účelom vybavovania žiadostí Dotknutých osôb a evidencie uplatnených práv dotknutých osôb, pričom v takomto prípade je právnym základom zákonná povinnosť Prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci evidencie uplatnených práv Dotknutých osôb je zabezpečiť evidenciu uplatnených práv Dotknutých osôb tak, aby bol Prevádzkovateľ schopný preukázať, že informácie v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia, resp. oznámenia v zmysle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, boli poskytnuté / vybavené. Účelom spracúvania osobných údajov je teda evidencia uplatnených práv Dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv Dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia.

Udelený súhlas Dotknutej osoby - Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe Vášho slobodne udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, vždy výlučne na účel, na ktorý mu svoj súhlas udelíte.

Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Za účelom čo najefektívnejšej komunikácie a plnenia vzájomných práv a povinností je v záujme Prevádzkovateľa ako aj Dotknutej osoby zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má Prevádzkovateľ o Dotknutej osobe k dispozícií. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na výmaz osobných údajov

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje v prípade, keď máte za to, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, ich spracovávanie je protizákonné, alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatniť elektronicky na emailovej adrese: artlab@artlab.top , alebo písomne, zaslaním žiadosti alebo osobným doručením žiadosti na adresu ArtLab s.r.o., Kollárova 568/34, Trnava 917 01.

Odpoveď Vám štandardne poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ štandardne nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS), ani medzinárodných organizácií.

Ďalší príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť z oprávnených dôvodov poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi ne patria najmä spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, napr. kuriérske spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, spoločnosti poskytujúce účtovné a finančné služby, spoločnosti poskytujúce bezpečnostné a strážne služby, archívnické služby a pod. V prípade využitia sprostredkovateľov využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Taktiež Vaše osobné údaje, v prípade zákonnej povinnosti poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov a iné oprávnené subjekty.

Súbory Cookies

Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke: https://artlab.top/ (ďalej aj „Internetová stránka“) používa súbory “cookies”, aby čo najlepšie využil možnosti stránky a prispôsobil sa Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenáva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje do databáz a ako užívateľ danej stránky nie ste pre Prevádzkovateľa identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbierame sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku, napr. uchovávame vyplnené údaje v objednávkovom formulári, v kontaktom formulári a to do momentu odoslania každého z formulárov. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemáme prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na Internetovej stránke, ako aj kliknutí a vyhľadávaných produktov. Analytické „cookies“ zbierame taktiež pre zlepšenie služieb a Vášho užívateľského zážitku.

Súbory cookies nám slúžia na anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a taktiež na anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby sme zbierali Vaše „cookies“, ich zbieranie je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého nás navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov vo formulároch, alebo o niektoré ostatné funkcie Internetovej stránky. Prostredníctvom „cookies“ Vás neidentifikujeme ako Dotknutú osobu.

Záverečné ustanovenia

Uvedomuje si že, sprístupňovanie a nakladanie s Vašimi osobnými údajmi je mimoriadne citlivou záležitosťou a preto k tejto otázke pristupujeme s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou. Z toho dôvodu neustále dbáme na ochranu Vašich osobných údajov a pri ich spracovaní a nakladaní s nimi postupujeme v súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi. V prípade, že ste v tomto dokumente nenašli odpoveď na Vašu otázku týkajúcu sa spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom, neváhajte sa s ňou na nás obrátiť.